Хоёр талын харилцаа

Төрөл Гэрээний нэр Байгуулсан огноо
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Орос, Монголын хооронд найрамдлын барилдалгаа байгуулах тухай Зөвлөлийн Засагт Орос Улсын Засгийн газраас Монгол Ардын Засгийн газар лугаа хэлэлцэн тогтсон гэрээ бичиг Хаант засгийн концесс болон эдийн засгийн давуу нөхцлөөс ЗСБНХОУ-ын Засгийн газар татгалзсан тухай нэмэлт протокол 1921.11.05
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын харилцааны үндсэн зүйлүүдийг батлан тогтоосон гэрээ бичиг 1929.06.28
Хил, хилийн дэглэм Троицкосавск (Кяхт) ба Алтанбулаг орчмын хилийн асуудлыг шийдвэрлэж тогтоосон БНМАУ болон ЗСБНХУ хоорондын протокол 1931.02.28 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Холбоот Улс ба Монгол Улс хоёрын худалдааны үндсэн зүйлүүдийн тухай хэлэлцээр 1934.12.01 Москва
Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1949.06.06 Улаанбаатар
Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгт төлөх хөрөнгийн хувийг БНМАУ төлөхөд явдалд ЗХУ зээллэг олгох тухай хэлэлцээр 1949.06.06 Улаанбаатар
Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийг зохион байгуулах акт ба дүрэмд гарын үсэг зурсан протокол 1949.09.19 Улаанбаатар
Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны хэлэлцээрт хавсаргах протокол 1950.11.01 Москва
Төмөр зам Улаанбаатараас Замын-Үүд орчим байгаа Монгол-Хятадын хил хүртэл төмөр замын шугамыг байгуулах ба ашиглах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 1952.09.15 Москва
Төмөр зам Улаанбаатараас Замын-Үүд орчим байгаа Монгол-Хятадын хил хүртэл төмөр замын шугамыг байгуулах ба ашиглах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрт Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх тухай хавсаргах протокол 1953.04.08 Улаанбаатар
Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд монголын талаас оруулах нэмэлт хувь төлбөрийг төлөх явдалд ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д зээллэг олгох тухай хэлэлцээр 1953.04.08 Улаанбаатар
Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийг байгуулах тухай 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны хэлэлцээрийн 4 дүгээр зүйл, Улаанбаатараас Замын Үүдийн орчим байгаа монгол-хятадын хил хүртэл төмөр замын шугамыг байгуулах ба ашиглах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрт хавсрагдсан монгол-зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн хөрөнгийг нэмэгдүүлэх тухай 1953 оны 4 дүгээр сарын 8-ны протоколыг өөрчлөх протокол 1953.11.16 Москва
Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хилийн төмөр замын хэлэлцээр /протоколын хамт/ 1953.12.21 Эрхүү
Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд Монголын талаас бэлэн төгрөгөөр оруулах хувь төлбөрийг нэмэгдүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1954.05.28 Улаанбаатар
Төмөр зам “Улаанбаатар төмөр зам” гэдэг Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгөнд Монголын талаас нэмэгдэл хөрөнгийг оруулахад зориулж ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт олгосон зээлийг нэмэгдүүлэх тухай протокол 1955.04.23 Улаанбаатар
Төмөр зам БНМАУ-ын нутагт байгаа Зөвлөлтийн төмөр замын шугамуудыг “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгт шилжүүлэх тухай хэлэлцээр 1956.04.23 Улаанбаатар
Төмөр зам Монгол зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1949 оны 6-р сарын 6-ны хэлэлцээрийн хавсралт протокол, нийгэмлэгийн дүрэм 1957.04.16 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Монгол, Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Совмонголметалл” нийгэмлэгт оруулсан Зөвлөлтийн хувийг БНМАУ-д худалдах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1957.05.15 Москва
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын хоорондох худалдааны гэрээ 1957.12.17 Москва
Хил, хилийн дэглэм БНМАУ ба ЗСБНХУ-ын хооронд өрнө талдаа Асгатын давааны хярын (Асхатын Дабани Хяр) оройгоос эхлэн дорно талдаа Их Саяаны (Большой Саян) нуруу хүртэлх хэсэгт байгаа Монгол-Зөвлөлтийн хоорондох хилийн тухай гэрээ 1957.03.26 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Оюутан, аспирантуудыг иргэний дээд сургууль ба эрдэм шинжилгээний газруудад харилцан сургах нөхцлүүдийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ба ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1960.10.08 Москва
Хил, хилийн дэглэм БНМАУ болон ЗСБНХУ-ын хооронд өрнө талдаа Асгатын давааны хярын оройгоос эхлэн дорно талдаа Их Саяаны нуруу хүртэлх хэсэгт байгаа улсын хилийн шугамын 1959-1960 онд тэмдэг тавьсан хэсгийн тодорхойлолт-протокол, хавсралтуудын хамт 1960.11.23 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Монголын байгууллагад техникийн туслалцаа үзүүлж байгаа зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийг бараагаар хангах ба соёл ахуй болон эмнэлгийн талаар үйлчлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1962.09.18 Улаанбаатар
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт олгосон зээлүүдийг нэгтгэх тухай хэлэлцээр 1962.12.17 Москва
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж Улс ардын аж ахуйг хөгжүүлэхэд БНМАУ-д эдийн засгийн нэмэлт тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1964.03.17 Улаанбаатар
ДТГ байгуулах, газар олгох Москвад суугаа БНМАУ-ын ЭСЯ-ны барилгыг барих тухай протокол 1964.05.09 Москва
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт зээл олгох тухай хэлэлцээр 1964.06.02 Москва
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж Телевизийн төв, орон сууцны барилга болон бусад байгууламжийн зураг төслийг зохиоход ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д техникийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1964.06.02 Москва
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газар зээл олгох тухай хэлэлцээр 1964.10.06 Москва
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газар зээл олгох тухай хэлэлцээр 1964.11.13 Москва
Төмөр зам Монгол Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1949 оны 6-р сарын 6-ны хэлэлцээрийн хавсралт протокол 1964.01.06 Москва
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газар зээл олгох тухай хэлэлцээр 1966.05.27 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар хамтран ажиллах Монгол-Зөвлөлтийн засгийн газар хоорондын комиссыг байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр болон уг хэлэлцээрийн 1971 оны 3 дугаар сарын 22, 1977 оны 8 дугаар сарын 30-ны өдрийн протоколууд 1967.01.31 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Улаанбаатарт зөвлөлтийн иргэдийн хүүхдүүдэд зориулан ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн барилга барьж байгуулах тухай асуудлаар солилцсон захидал 1969.07.03 Улаанбаатар
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж Монгол ардын хувьсгалын 50 жилийн ойтой холбогдуулан БНМАУ-д зарим барилга, байгууламжуудыг барих, өргөн хэрэглээний бараа нийлүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1969.07.10 Улаанбаатар
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж БНМАУ-ын иргэний хамгаалалтыг бэхжүүлэхэд тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 1969.10.02 Москва
Хил, хилийн дэглэм БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд хилийн бүс дэх ойн түймэртэй тэмцэхэд харилцан туслах тухай байгуулсан хэлэлцээр 1969.12.18 Улаанбаатар
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт 1970 онд нэмэлт зээл олгох тухай протокол 1969.01.19 Москва
Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутгийн дорнод хэсэгт ураны эрэл хайгуулын ажлыг хамтран явуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр 1970.06.09 Улаанбаатар
ДТГ байгуулах, газар олгох Чойбалсан хотод ЗСБНХУ-ын Ерөнхий консулын газар, Дархан хотод ЗСБНХУ-ын Консулын газар нээх тухай асуудлаар солилцсон ноот бичиг 1970.08.13 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг 1971-1975 онд эдийн засгийн талаар хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1970.12.28 Москва
ДТГ байгуулах, газар олгох Эрхүү хотод БНМАУ-ын Консулын газар нээх тухай асуудлаар ЗСБНХУ-д суугаа БНМАУ-ын ЭСЯ, ЗСБНХУ-ын ГЯЯ-ны хооронд солилцсон ноот бичиг № КУ-185 1970.11.23 Москва
Төмөр зам БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд Улаанбаатар төмөр замын нэвтрүүлэн өнгөрүүлэх чадлыг нэмэгдүүлэх ажлыг гүйцэтгэх тухай байгуулсан хэлэлцээр 1971.12.01 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Улаанбаатар хот дахь зөвлөлтийн шинжлэх ухаан, соёлын ордны эрх хэмжээ, үйл ажиллагааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1972.03.06 Улаанбаатар
Геологийн салбарт Эрдэнэтийн овооны зэс молибдений орд газрыг ашиглахад эдийн засаг, техникийн талаар хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1973.02.20 Улаанбаатар
Геологийн салбарт БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан аж ахуйн нэгдэл “Монголсовцветмет” байгуулах тухай хэлэлцээр 1973.02.24 Улаанбаатар
Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр Зөвлөлтийн геологийн экспедици, ангиудаас геологи эрлийн ажил явуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1973.03.13 Москва
Геологийн салбарт Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан уул уурхайн баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийг байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр, дагавар протокол 1973.11.22 Улаанбаатар
ДТГ байгуулах, газар олгох Эрхүү хот дахь БНМАУ-ын Консулын газрын БНМАУ-ын Ерөнхий Консулын газар болох асуудлаар солилцсон ноот 1973.11.12
Байгаль орчин Сэлэнгэ мөрний сав газрын усыг зөв зохистой ашиглах, хамгаалах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1974.07.03 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Чойбалсан хот дахь зөвлөлтийн иргэдийн хүүхдүүдэд зориулан дотуур байр бүхий ерөнхий боловсролын дунд сургуулийн барилга, багш нарын орон сууцны байшин барих тухай асуудлаар солилцсон захидал 1974.07.16 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Машин, тоног төхөөрөмж болон бусад зүйлд хийх техникийн үйлчилгээг цаашид сайжруулах талаар хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр, 1983 оны 5 дугаар сарын 25, 1986 оны 12 дугаар сарын 4-ний өдрийн протоколууд 1975.04.13 Улаанбаатар
ДТГ байгуулах, газар олгох Эрдэнэт хотод ЗСБНХУ-ын Консулын газар нээх тухай асуудлаар солилцсон ноот 1975.08.20 1975.09.19 Улаанбаатар
Иргэний харъяалал /хоёрдмол харъяаллыг арилгах/ Хоёрдмол харъяалал үүсэх тохиолдлыг арилгах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Конвенц,түүний нэмэлт протокол 1975.09.11 Москва
Шуудан, цахилгаан холбоо БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд холбооны салбарын хамтын ажиллагааг цаашид хөгжүүлэх тухай протокол 1975.12.15 Москва
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж Бараа эргэлтийг тэнцвэржүүлэхэд ЗСБНХУ-ын Засгийн газраас БНМАУ-ын Засгийн газарт зээл олгох тухай хэлэлцээр 1976.05.27 Москва
Батлан хамгаалах БНМАУ-ын цэргийн тусламж үзүүлэх тухай БНМАУ, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр 1976.06.07
Геологийн салбарт БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд хар Айрагийн хайлуур жонш хайх, олзворлох хайгуул-ашиглалтын үйлдвэрийг Монгол-Зөвлөлтийн хамтарсан аж ахуйн “Монголсовцветмет” нэгдлийн бүрэлдэхүүнд шилжүүлэх тухай байгуулсан протокол 1976.09.03 Москва
Хил, хилийн дэглэм БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд Таван Богд уулын 4104.0 тоот өндөрлөгөөс Асгатын Давааны хярын орой хүртэлх баруун хэсэг, Их Саяны нурууны 2855.8 тоот өндөрлөгөөс Тарваган Дахын овоо хүртэлх зүүн хэсэг дэх Монгол-Зөвлөлтийн хилийн гэрээ 1976.10.19 Москва
Аялал жуулчлал БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын аялал жуулчлалын талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1977.07.05 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар хамтран ажиллах Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн газар хоорондын комисс байгуулах тухай  1967.01.31-ний өдрийн Монгол-Зөвлөлтийн хэлэлцээрт хамааруулан гаргасан протокол 1977.08.30 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд агаар мандлын дээд давхаргыг судлахад шинжлэх ухаан-техинкийн талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1977.10.11 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ-д А.С.Пушкиний нэрэмжит орос хэлний институтийн салбарыг байгуулж ажиллуулах тухай хэлэлцээр 1978.01.16 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Монгол-Зөвлөлтийн улсын хилийг зөвлөлтийн нисэх онгоц даван нисэх нөхцөлийн тухай, түүнтэй холбогдон онгоц буулгах төхөөрөмжийг байрлуулах газар олгох тухай тохиролцооны талаарх санамж бичгүүд 1978.02.20 Москва
Геологийн салбарт Уулын баяжуулах “Эрдэнэт”  үйлдвэрийг монголын, монгол зөвлөлтийн байгууллагуудад шилжүүлж өгөх талаар солилцох захидлууд 1978.11.21 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж буй машин, тоног төхөөрөмж болон бусад эдлэлд үйлчилгээ хийх зөвлөлтийн техникийн төвүүдийг БНМАУ-д барихад зориулж газар олгох, барих нөхцлүүдийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1978.09.11
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын стандартчлал, хэмжүүр, бүтээгдэхүүний чанарын удирдлагын талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1979.10.01 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын агаар мандалын дээд давхаргыг судлахад шинжлэх ухаан, техникийн талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1979.10.11 Москва
Геологийн салбарт Монгол Зөвлөлтийн хамтарсан уулын баяжуулах “Эрдэнэт” үйлдвэрийн бүрэлдэхүүн хэсгээс зарим объектыг монголын байгууллагуудад шилжүүлэх асуудлаар монгол, зөвлөлтийн хоорондын тохиролцооны тухай солилцсон захидал 1979.10.16 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд Таван Богд уулын 4104.0 тоот өндөрлөгөөс Асгатын Давааны хярын орой хүртэлх баруун хэсэг, Их Саяны нурууны 2855.8 тоот өндөрлөгөөс Тарваган Дахын овоо хүртэлх зүүн хэсэг дэх Монгол Зөвлөлтийн хилийн шугамын тодорхойлолт-протокол (Бүх хавсралтуудын хамт) 1979.12.24 Улаанбаатар
Авто тээвэр ЗСБНХУ-ын сайн дурын нийгэмлэгээс БНМАУ-ыг батлан хамгаалахад туслах нийгэмлэгт туслах бэлэг болгон авто сургуулийг бариж байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1980.03.07 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, техникийн талаар хамтран ажиллах Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн газар хоорондын комиссын протокол
Мал эмнэлэг, хорио цээр БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах конвенц 1980.06.03 Москва
Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутгийн зүүн хэсэгт гидрогеологийн судалгаа явуулахад  хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар,ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээр 1980.03.13 Улаанбаатар
Шуудан, цахилгаан холбоо БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд холбооны талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1980.06.12 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд эдийн засаг, техникийн талаар хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр 1980.06.13 Москва
Соёл /дангаар/ Соёлын хамтын ажиллагааны Монгол, Зөвлөлтийн хоорондын комиссын тухай протокол 1980.07.02 Улаанбаатар
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Улаанбаатар хот дахь Аэрофлот, АПН, СОВЭКСПОРТФИЛЬМ-ын төлөөлөгчдийн газарт зориулан барилга барихад газар олгох болон уг барилгыг барих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын засгийн газар, ЗСБНХУ-ын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1980.08.06 Москва
Ургамал хамгаалал, хорио цээр БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд БНМАУ-ын говийн бүсийн умард хэсэгт Хархорины сангийн аж ахуйг услалтын системийг нь шинэчлэн үр тариа, тэжээлийн ургамал тариалах чиглэлээр хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1980.08.06 Москва
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын бараа гүйлгээ ба төлбөрийн тухай 1980.10.22 Москва
Нийгмийн хамгаалал БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1980.11.18 Улаанбаатар
Ургамал хамгаалал, хорио цээр БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд БНМАУ-ын говийн бүсийн умард хэсэгт Хархорины сангийн аж ахуйг услалтын системийг нь шинэчлэн үр тариа, тэжээлийн ургамал тариалах чиглэлээр хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1980.11.18 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Монгол-Зөвлөлтийн улсын хилийн дэглэм, хилийн асуудлаар хамтран ажиллах, харилцан туслах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын гэрээ 1980.11.26 Москва
Нийгмийн хамгаалал БНМАУ ЗСБНХУ-ын хооронд нийгэм хангамжийн салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1981.04.06 Улаанбаатар
Ажиллах хүч солилцох Монгол иргэдийг үйлдвэрлэл дээр сургахаар ЗСБНХУ-ын үйлдвэрийн газруудад хүлээн авах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр. Түүний 1 дүгээр зүйлд өөрчлөлт оруулсан 1983 оны 10 дугаар сарын 28-ны солилцсон захидал 1981.04.06 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд монгол иргэдийг үйлдвэрлэл дээр сургахаар ЗСБНХУ-ын үйлдвэрийн газруудад хүлээн авах тухай байгуулсан хэлэлцээр 1981.06.15 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Дэлхийг огторгуйн зайнаас тандах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1981.06.15 Москва
ДТГ байгуулах, газар олгох БНМАУ-аас ЗСБНХУ-д суугаа ЭСЯ-нд орон сууц болон барилга байгууламж барихад зориулан Москва хотод газар ашиглах эрх олгох, тэдгээрийг барих нөхцлийн тухай БНМАУ, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Протокол, Протоколын 2 дугаар зүйлд нэмэлт оруулах тухай ЗСБНХУ-ын ГЯЯ, БНМАУ-аас ЗСБНХУ-д суугаа ЭСЯ-ны 1986 оны 1 дүгээр сарын 17-ны өдөр солилцсон ноот 1981.07.05 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд соёл, шинжлэх ухааны талаар 1981-1985 онд хамтран ажиллах төлөвлөгөө 1981.07.16 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ-аас ЗСБНХУ-д суугаа ЭСЯ-нд орон сууц болон барилга байгууламж барихад зориулан Москва хотод газар ашиглах эрх олгох, тэдгээрийг барих нөхцлийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1981.07.21 Москва
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын 1981-1985 оны бараа гүйлгээ ба төлбөрийн тухай хэлэлцээрийн 2 дугаар протокол 1981.12.23 Улаанбаатар
ДТГ байгуулах, газар олгох БНМАУ-аас Эрхүү хотноо суугаа ЕКГ-ын иж бүрэн барилга, байгууламж барихад зориулан харилцан адил байх үндсэн дээр газар эзэмших эрх олгох болон тэдгээрийг барих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 1981.12.23 Улаанбаатар
Төмөр зам БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондох олон улсын ач холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамыг бэхжүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр, Хэлэлцээрийн 1987 оны 3 дугаар сарын 11-ний протокол 1982.03.23 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ-аас Эрхүү хотноо суугаа ЕКГ-ын иж бүрэн барилга, байгууламж барихад зориулан харилцан адил байх үндсэн дээр газар эзэмших эрх олгох болон тэдгээрийг барих нөхцөлийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 1982.03.26 Улаанбаатар
Батлан хамгаалах БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронды Халхын голын районд зөвлөлт, монголын дайчид, японы түрэмгийлэгчдийг ялсан ялалтад БНМАУ-д дурсгалын хөшөө барихад хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр 1982.10.19 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондох олон улсын ач холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамыг бэхжүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1982.10.19 Москва
Батлан хамгаалах БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Халхын голын районд зөвлөлт, монголын дайчид, японы түрэмгийлэгчдийг ялсан ялалтад БНМАУ-д дурсгалын хөшөө барихад хамтран ажиллах тухай байгуулсан хэлэлцээр 1982.12.29 Москва
Төлбөр БНМАУ, ЗСБНХУ хооронд 1981-1985 оны хооронд бараа гүйлгээ ба төлбөрийн тухай хэлэлцээрийн 3 дугаар протокол 1983.01.29 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд, ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж байгаа машин, тоног төхөөрөмж болон бусад эдлэлийн техникийн үйлчилгээг цаашид сайжруулах талаар хамтран ажиллах тухай 1974 оны 4 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хэлэлцээрийн протокол 1983.05.25 Улаанбаатар
Ажиллах хүч солилцох Монгол иргэдийг үйлдвэрлэл дээр сургахаар ЗСБНХУ-ын үйлдвэрийн газруудад хүлээн авах тухай 1981.06.15-ны Монгол, Зөвлөлтийн хэлэлцээрт өөрчлөлт оруулахтай холбогдуулан солилцсон захидал 1983.05.25 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг “Авто замын барилга, арчлалтын ажлыг гүйцэтгэх, зураг төсөл зохиох, төлөвлөх аргыг боловсронгуй болгох асуудал”-аар шинжлэх ухаан-техникийн талаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1983.08.04 Улаанбаатар
Батлан хамгаалах 1967.08.28-ны “Зөвлөлтийн цэргийн анги, зөвлөлтийн цэргийн бүрэлдэхүүнд багтаж байгаа хүмүүс, тэдний гэр бүлийнхэнийг монгол-зөвлөлтийн хилийг төмөр зам, автомашин, агаараар нэвтрүүлэх журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын Протокол 1983.10.28 Москва
Хөрөнгө оруулалт БНМАУ-ыг тунхагласны 60 жилийн ойг тохиолдуулан зөвлөлтийн ард түмнээс бэлэг болгон БНМАУ-д зарим барилга байгууламжийг барих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1984.01.19 Улаанбаатар
Төлбөр БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд 1981-1985 оны бараа гүйлгээ ба төлбөрийн тухай хэлэлцээрийн 5 дугаар протокол 1984.11.24 Улаанбаатар
Бэлэг БНМАУ-ыг тунхагласны 60 жилийн ойг тохиолдуулан зөвлөлтийн ард түмнээс бэлэг болгон БНМАУ-д зарим барилга байгууламжийг барих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээрийн протокол 1984.11.26 Улаанбаатар
ДТГ байгуулах, газар олгох Багануур дахь Зөвлөлтийн Консулын газрыг Ерөнхий консулын газар болгох тухай хэлэлцээр 1984.11.26 Москва
Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник БНМАУ, ЗСБНХУ-ын эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын ажиллагааг 2000 он хүртэл хөгжүүлэх урт хугацааны программ 1985.08.29 Москва
Геологийн салбарт БНМАУ-ын нутгийн зүүн хэсэгт гидрогеологийн судалгаа явуулахад хамтран ажиллах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан хэлэлцээрийн протокол 1985.09.13 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд эдийн засаг, шинжлэх ухаан техникийн талаар 1986-1990 онд хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1986.01.15 Москва
Хил, хилийн дэглэм Хил орчмын районд оршин суугаа ЗСБНХУ-ын иргэд улсын хилийг нэвтрэх хялбарчилсан журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 1986.01.25 Улаанбаатар
Төмөр зам Монгол-зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1949 оны 6 дугаар сарын 06-ны хэлэлцээрийн хавсралт протокол 1986.02.28 Москва
Геологийн салбарт Уулын баяжуулах монгол-зөвлөлтийн хамтарсан “Эрдэнэт” үйлдвэрийн зарим барилга байгууламжуудыг монголын байгууллагуудад хүлээлгэн өгөх асуудлаар солилцсон захидлууд 1986.04.03 Москва
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын 1986-1990 оны бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай хэлэлцээр 1986.04.11 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн талаар хамтран ажиллах тухай монгол-зөвлөлтийн хэлэлцээрийн дагуу БНМАУ дахь зөвлөлтийн барилгын байгууллагуудын хүчээр үйлдвэр, хөдөө аж ахуй, соёл ахуйн болон бусад объектууд барих тухай үндсэн нөхцөлүүдийн тухай протокол 1986.06.27 Улаанбаатар
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж Монголын байгууллагуудад зөвлөлтийн байгууллагуудаас үйлдвэр, хөдөө аж ахуйн болон бусад объектууд барихад техникийн тусламж үзүүлэх ерөнхий нөхцөлүүдийн тухай протокол 1986.06.27 Москва
Хоёр орны улс ардын аж ахуйн дайчилгааны бэлтгэлийн ажлыг зохицуулж байх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1986.10.10 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж байгаа машин, тоног төхөөрөмж болон бусад эдлэлийн техникийн үйлчилгээг цаашид сайжруулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1975.04.13-ны өдрийн хэлэлцээрийн протокол 1986.10.30 Москва
Төмөр зам БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондох олон улсын ач холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамыг бэхжүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар 1982.10.199-ний өдрийн ЗСБНХУ-ын хоорондох гэрээ 1986.12.04 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хоорондын 1986-1990 оны бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай хэлэлцээрийн 2-р протокол 1986.12.04 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг ЗСБНХУ-аас БНМАУ-д нийлүүлж байгаа машин, тоног төхөөрөмж болон бусад эдлэлийн техникийн үйлчилгээг цаашид сайжруулах талаар хамтран ажиллах тухай 1975.04.13-ны хэлэлцээрийн протокол 1986.12.04 Улаанбаатар
Төмөр зам БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд дахь олон улсын ач холбогдол бүхий төмөр замын гол шугамын хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1982.10.19-ний хэлэлцээрийн протокол 1987.03.11 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Хамтарсан үйлдвэр, олон улсын байгууллага байгуулах болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1987.03.11 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын нэгдэл, үйлдвэр, байгууллагын хооронд үйлдвэрлэлийн болон шинжлэх ухаан-техникийн шууд харилцаа тогтоож хэрэгжүүлэх журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1987.10.05 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Хамтарсан үйлдвэр, олон улсын байгууллага байгуулах болон тэдгээрийн үйл ажиллагааны үндсэн зарчмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1987.10.05 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Зөвлөлтийн мэргэжилтнүүдийн хүүхдүүдэд зориулж Улаанбаатар, Эрдэнэт хотод 2 дунд сургууль, Улаанбаатар хотод сургууль дундын сургалт үйлдвэрлэлийн комбинат барих тухай солилцох захидал 1987.10.05 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Монгол-Зөвлөлтийн эдийн засаг, техникийн хамтын ажиллагааны хүрээнд БНМАУ-д баригдсан үйлдвэр, хөдөөд аж ахуйн болон бусад объектуудыг төсвийн хүчин чадлаар эзэмших, ашиглахад зөвлөлтийн байгууллагуудаас техникийн тусламж үзүүлэх ерөнхий нөхцлүүдийн тухай протокол 1987.11.04 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Хил орчмын худалдааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1988.02.26 Москва
Худалдаа, эдийн засаг БНМАУ, ЗСБНХУ-ын эдийн засгийн гадаад харилцааг 2000 он хүртэл хөгжүүлэх конвенц 1988.07.02 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техникийн хамтын ажиллагааны үр ашгийг дээшлүүлэх зорилгоор БНМАУ, ЗСБНХУ-ын яам, улсын газруудын хоорондын харилцааг хэрэгжүүлэх  журмын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын  хэлэлцээр 1988.09.03 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг 1988-1989 онд харилцан нийлүүлэх зарим барааны талаархи тодотголын тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1988.09.03 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Хил орчмын худалдааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1988.09.03 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм БНМАУ, ЗСБНХУ-ын байгууллагуудын хооронд үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан-техникийн шууд харилцаа болон хил орчмын худалдааны хүрээн дэх тооцоонд үндэсний валют хэрэглэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1988.09.03 Улаанбаатар
Эрх зүйн туслалцаа БНМАУ, ЗСБНХУ-ын хооронд иргэн, гэр бүлийн болон эрүүгийн хэргийн талаар эрх зүйн туслалцаа харилцан үзүүлэх тухай гэрээ 1988.09.23 Улаанбаатар
Акт ЗХУ-ын хөрөнгөөр барьж тоноглосон 300 ортой сурагчдын дотуур байр, багш нарт зориулсан 29 айлын орон сууц бүхий 1176 суудалтай сургуулийн цогцолборыг Монголын тал хүлээн авч, Зөвлөлтийн тал хүлээлгэн өгсөн тухай акт 1988.10.26 Дархан
Хил, хилийн дэглэм Хил орчмын усыг ашиглах салбарын хамтын ажиллагааны тухай Монгол-Зөвлөлтийн Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1988.12.09 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг ЗХУ-ын хөрөнгөөр зөвлөлтийн байгууллагын хүчээр Улаанбаатар хотод барьсан соёл, шинжлэх ухаан, техникийн ордныг Зөвлөлтийн тал хүлээлгэн өгч Монголын тал хүлээн авсан тухай акт 1988.12.09 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг 1989 оны бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1988.12.15 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Зөвлөлтийн байгууллагын хүчээр Улаанбаатар хотод барьсан соёл, шинжлэх ухаан, техникийн ордныг Зөвлөлтийн тал хүлээлгэн өгч Монголын тал хүлээн авсан тухай акт 1988.12.29 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Москвад БНМАУ-ын мэдээлэл, соёлын төв байгуулах болон түүний үйл ажиллагааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1989.02.13 Улаанбаатар
Соёл /дангаар/ Москвад БНМАУ-ын мэдээлэл, соёлын төв байгуулах болон түүний үйл ажиллагааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хоорондын хэлэлцээр 1989.12.21 Москва
Батлан хамгаалах БНМАУ-ын нутаг дэвсгэрт байрлагдсан зөвлөлтийн цэргийн аэродромуудыг БНМАУ-д буцалтгүйгээр шилжүүлэн өгөх тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хооронд байгуулсан хэлэлцээр 1989.12.21 Москва
Худалдаа, эдийн засаг 1990 оны бараа гүйлгээ болон төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1989.12.28 Москва
Төлбөр Төлбөрийн тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1990.03.02 Улаанбаатар
Бэлэг ЗХУ-ын хөрөнгөөр барьж тоноглосон 300 ортой сурагчдын дотуур байр, багш нарт зориулсан 29 айлын орон сууц бүхий 1176 суудалтай сургуулийн цогцолборыг Монголын талын төлөөлөгчид хүлээн авч, Зөвлөлтийн талын төлөөлөгчид хүлээлгэн өгсөн тухай акт 1990.08.28 Сүхбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засгийн харилцааны шинэ механизмд шилжих тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1990.11.30 Москва
Худалдаа, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1990.11.30 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ БНМАУ, ЗСБНХУ-ын найрамдал, сайн хөршийн хамтын ажиллагааны тухай тунхаглал 1991.02.12 Москва
Худалдаа, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын комисс байгуулах тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1991.02.12 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ БНМАУ-ын Засгийн газар, БНТува Улсын СнЗ-н хооронд coёл шинжлэх ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1991.08.30 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Монгол, Тувагийн эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай тунхаглал 1991.11.01 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, соёлын хамтын ажиллагааны тухай БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ынЗөвлөлт Социалист БНБуриадУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1991.11.05 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг 1992 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1992.06.02 Улаанбаатар
Авто тээвэр Монгол Улс, ОХУ-ын нутгаар дамжин тээвэр хийж, далайд гарах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1992.10.19 Москва
Худалдаа, эдийн засаг 1993 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны протокол 1992.10.19 Москва
Гаалийн харилцаа Гаалийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.01.20 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улсын Ерөнхийлөгч, ОХУ-ын Ерөнхийлөгч нарын хамтарсан мэдэгдэл (хэлмэгдэгсдийн талаар) 1993.01.20 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагаа Монгол Улс, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ 1993.01.20 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн газар, ОХУ-ын БН Саха ( Якут) Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.01.20 Москва
Мал эмнэлэг, хорио цээр Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.01.20 Москва
Худалдаа, эдийн засаг 1993 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1993.01.21 Москва
Батлан хамгаалах Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр оросын цэрэг байрлах нь дуусгавар болж гарахтай холбогдсон эд хөрөнгийн болон санхүүгийн асуудлыг зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.04.01
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Эдийн засаг, шинжлэх ухаан, соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын БНСахаУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.04.21 Улаанбаатар
Батлан хамгаалах Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын цэрэг-техникийн хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр 1993.04.27 Улаанбаатар
Төлбөр Монгол Улсын нутаг дэвсгэр дээр Оросын цэргийн байрлах нь дуусгавар болж гарахтай холбогдсон эд хөрөнгийн болон санхүүгийн асуудлыг зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.04.27 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засаг шинжлэх ухаан техник, соёлын талаар хамтран ажиллах тухай Монгол улсын Засгийн газар, ОХУ-ын БНАлтай Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.04.27 Улаанбаатар
Ургамал хамгаалал, хорио цээр Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.06.29 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, соёлын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын БНАлтайУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.06.30 Улаанбаатар
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улс, ОХУ-ын найрсаг харилцаа, хамтын ажиллагааны тухай гэрээ (БЖБ солилцсон протокол) 1993.07.16 Москва
Байгаль орчин Байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн гзар хоорондын хэлэлцээр 1993.11.12 Москва
Ургамал хамгаалал, хорио цээр Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1993.11.12 Москва
Байгаль орчин Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газрын хооронд байгаль орчныг хамгаалах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1994.02.15 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг 1994 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны протокол 1994.02.15 Улаанбаатар
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж Урт хугацаатай зээлийн өрийн асуудлаар ОХУ-ын хийсэн хэлэлцээний протокол 1994.04.06 Москва
Хил, хилийн дэглэм Хилийн боомт болон Монгол-Оросын улсын хилийг хялбарчилсан журмаар нэвтрэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1994.06.09 Москва
Хил, хилийн дэглэм Хилийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1994.08.10 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газрын хооронд хилийн асуудлаар хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр
ОХУ-ын хилийн цэргийн сургуулиудад монголын хилийн цэргийн офицер боловсон хүчнийг бэлтгэх тухай протокол
Мэдээлэл солилцох журмын тухай протокол
1994.11.15 Москва
Хил, хилийн дэглэм Гурван улсын хилийн уулзваруудын цэгийг тодорхойлох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар, БНХАУ-ын Засгийн газар хоорондын Хэлэлцээр 1994.11.15 Москва
Байгаль орчин Үйлдвэрлэлийн осол, байгалийн гамшгаас урьдчилан сэргийлэх тэдгээрийн үр дагаварыг арилгах салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1995.02.11 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1995.02.11 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг 1995 оны худалдаа, эдийн засгйин хамтын ажиллагааны тухай протокол 1995.02.11 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Монгол, Оросын эдийн засгийн хамтын ажиллагааны талаар хийсэн хэлэлцээний протокол 1995.04.05 Москва
Визгүй зорчих Иргэд харилцан зорчих  нөхцлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1995.04.05 Москва
Ус, цаг уур Ус, цаг уур, орчны мониторийн салбарын ШУТ-н талаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1995.04.05 Москва
Шуудан, цахилгаан холбоо Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын шуудан, цахилгаан холбооны салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1995.04.05 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын соёл, шинжлэх ухааны хамтын ажиллагааны тухай хэлэлцээр 1995.04.05 Москва
Эрүүл мэнд, анагаах ухаан Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын эрүүлийг хамгаалах болон анагаах ухааны салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 1995.04.05 Москва
Давхар татвар Орлого ба хөрөнгийн татварыг давхардуулж ноогдуулахгүй байх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1995.02.11 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Хилийн усыг хамгаалах, ашиглах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1995.04.05 Москва
Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих, харилцан хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1995.11.29 Улаанбаатар
Авто тээвэр Олон улсын авто тээврийн харилцааны тухай ОХУ-ын Засгийн газар, Монгол Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1996.02.07 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагаа Монгол-Оросын хамтарсан мэдэгдэл 1996.11.13 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг 1997 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1997.02.19 Москва
Агаарын харилцаа Агаарын харилцааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1997.09.09 Улаанбаатар
Хөрөнгө оруулалт Хөрөнгө оруулалтыг хөхиүлэн дэмжих,харилцан хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1997.09.08 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг 1998 оны худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1998.03.21 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Монгол Улс, БНБуриад Улсын Эдийн засаг, хил орчмын хамтын ажиллагааны тухай Засгийн гзар хоорондын хэлэлцээр 1998.11.29 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Монгол Улс, БНБуриадУ-ын эдийн засаг, хил орчмын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 1999.02.25 Улаанбаатар
Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэг байгуулах тухай БНМАУ-ын засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн хэлэлцээрийн протокол 1999.03.04 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хооронд шинжлэх ухаан, соёлын салбарт 1999-2001 онд хамтран ажиллах хөтөлбөр 1999.03.31 Москва
Эрх зүйн туслалцаа Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх зүйн харилцааны тухай гэрээ 1999.04.20 Улаанбаатар
Цөмийн энергийн салбарт БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газрын хооронд байгуулсан БНМАУ-ын нутаг дэвсгэр дээр ураны ордуудыг ашиглах тухай 1981.12.23-ны өдрийн хэлэлцээрийг хүчингүй болгох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 1999.06.11 Улаанбаатар
Эрх зүйн туслалцаа Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх зүйн харилцааны тухай гэрээ (протоколын хамт) 1999.09.03 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагаа Монгол улсын бүс нутгууд, ОХУ-ын Кемерово мужийн хоорондын бүх талын хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газрын байгууллагууд, ОХУ-ын Кемерово мужийн захиргааны хоорондын хэлэлцээр 1999.09.15 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, соёлын талаар хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газрын байгууллагууд болон Эрхүү мужийн захиргаа хоорондын хэлэлцээр 2000.01.25 Эрхүү
Цөмийн энергийн салбарт Атомын эрчим хүчнийг энх тайвны зорилгоор ашиглах салбарт хамтран ажиллах тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2000.11.13 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Татварын хууль тогтоомжийг мөрдөх асуудлаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2000.11.13 Улаанбаатар
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Улаанбаатарын тунхаглал 2000.11.14
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улсын орон нутгийн засаг захиргаа болон ОХУ-ын субьектуудын гүйцэтгэх засаглалын байгууллагын хоорондын хамтын ажиллагааны зарчмуудын тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2000.11.14 Улаанбаатар
Нийгмийн хамгаалал ОХУ-ын нутагт буй Монгол иргэдийн булш, Монгол Улсын нутагт буй Орос цэргийн болон иргэдийн булшны статусын тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2000.11.14 Улаанбаатар
Эрх зүйн туслалцаа Татварын хууль тогтоомжийг мөрдөх асуудлаар хамтран ажиллах, мэдээлэл солилцох тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2001.05.18 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын Сибирийн холбооны тойргийн мужууд болон Монголын талын хоорондын хамтын ажиллагааны меморандум 2001.05.18 Москва
Консул харилцаа Монгол Улс, ОХУ хоорондын консулын конвенц 2001.05.18 Иркутск
Найрамдал, хамтын ажиллагаа Монгол-Оросын Засгийн газар хоорондын комиссын Сибирийн холбооны тойргийн мужууд болон Монголын талын хоорондын хамтын ажиллагааны меморандум 2001.11.06 Эрхүү
Хил, хилийн дэглэм Монгол-Оросын улсын хилийг шалгасан дүнгийн тухай ноот бичиг 2002.03.25 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засгийн салбарын хамтын ажиллагааны Засгийн газар хоорондын 2002 оны протокол 2002.03.25 Улаанбаатар
Консул харилцаа Монгол Улс, ОХУ-ын хоорондын консулын конвенц 2002.03.25 Улаанбаатар
Зээлийн хэлэлцээр, тусламж Монгол-Оросын төлөөлөгчдийн ОХУ-ын Засгийн газрын тэргүүн М.М.Касьяновын айлчлалын үеэр хэлэлцсэн Монгол Улсын ОХУ-д төлөх 2001-2002 оны урсгал өрийн асуудлыг зохицуулах хэлэлцээрийн протокол 2002.03.25 Улаанбаатар
Геологийн салбарт Шатдаг хийн салбарт хамтран ажиллах тогтвортой байдлын гэрээ 2002.03.25 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2002 оны протокол 2002.03.26 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Худалдаа, эдийн засаг, шинжлэх ухаан-техник, соёлын харилцааг 2002-2004 онд идэвхижүүлэх талаар Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газрын хамтарсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2002.03.26 Улаанбаатар
Эрх зүйн туслалцаа Монгол Улс, ОХУ-ын хооронд эрх зүйн туслалцаа үзүүлэх, иргэний ба эрүүгийн хэргийн талаарх эрх зүйн харилцааны тухай 1999 оны 04 дүгээр сарын 20-ны өдрийн гэрээний протокол 2002.09.12 Улаанбаатар
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газрын хооронд соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт 2003-2006 онд хамтран ажиллах хөтөлбөр 2003.07.01 Москва
Аялал жуулчлал Аялал жуулчлалын салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2003.07.01 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Боловсролын баримт бичиг, эрдмийн зэрэг, эрдмийн цолыг харилцан хүлээн зөвшөөрөх тухай МУ-ын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2003.07.01 Москва
Геологийн салбарт Монгол-Оросын “Эрдэнэт үйлдвэр” хязгаарлагдмал хариуцлагатай компанийн үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2003.07.01 Москва
Батлан хамгаалах Цэргийн буцалтгүй тусламжийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2003.07.01
Нийгмийн хамгаалал Монгол Улсад амьдарч буй ОХУ-ын цагаач иргэдэд эзэмшиж байгаа орон сууцыг нь үнэ төлбөргүй хувьчлах тухай хэлэлцээр 2004.03.03
Худалдаа, эдийн засаг Хүнсний улаан буудай нийлүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2004.05.26
Агаарын харилцаа Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хооронд нисэхийн эрэн хайх, авран туслах салбарт хамтран ажиллах тухай хэлэлцээр 2006.07.11 Улаанбаатар
Батлан хамгаалах Монголын цэргийн алба хаагчдыг ОХУ-ын Батлан хамгаалах яамны цэргийн сургуулиудад суралцуулах тухай Монгол Улсын Батлан Хамгаалах яам, Оросын Холбооны Улсын Батлан хамгаалах яамны хоорондын гэрээ 2006.07.11 Улаанбаатар
Хил, хилийн дэглэм Монгол-Оросын улсын хилийн дэглэмийн тухай Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын гэрээ 2006.12.08 Москва
Геологийн салбарт Монгол-Оросын хамтарсан “Монголросцветмет” ХХК-ний үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2006.12.08 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагаа Москвагийн тунхаглал 2006.12.04-09 Москва
Ашигт малтмал, эрчим хүч Монгол-Оросын хамтарсан “Монголросцветмет” ХХК-ний үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2007.04.25 Москва
Батлан хамгаалах Монгол Улсад цэрэг-техникийн тусламж үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын 2004 оны 3 дугаар сарын 3-ны өдрийн Хэлэлцээрийн хүчинтэй хугацааг сунгах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, Оросын Холбооны Улсын Засгийн газар хоорондын протокол 2008.01.17 Москва
Боловсрол, шинжлэх ухаан, соёл, технологи, эдийн засаг Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын  Засгийн газар  хооронд  соёл, шинжлэх ухаан, боловсролын салбарт 2008-2011 онд хамтран ажиллах тухай хөтөлбөр 2008.04.11 Москва
Төлбөр ОХУ-ын үл хөдлөх хөрөнгийг Монгол Улсын Засгийн газарт үнэ төлбөргүй хүлээлгэн өгөх тухай акт 2008.04.11
Мал эмнэлэг, хорио цээр Мал эмнэлгийн салбарт хамтран ажиллах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2008.04.11 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Монгол Улс, Оросын Холбооны Улсын хооронд стратегийн түншлэл хөгжүүлэх тухай тунхаглал 2009.05.13 Улаанбаатар
Геологийн салбарт “Дорнод уран” хязгаарлагдмал хариуцлагатай хамтарсан компани байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2009.08.25 Улаанбаатар
Худалдаа, эдийн засаг ОХУ-ын өмнө Монгол Улсын хүлээх санхүүгийн үүргийг зохицуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2010.12.14 Москва
Геологийн салбарт “Дорнод уран” хязгаарлагдмал хариуцлагатай хамтарсан компани байгуулах зарчмын нөхцөлүүдийн тухай хэлэлцээр 2010.12.14 Москва
Батлан хамгаалах Насанд хүрээгүй иргэдийн цэргийн бэлтгэл хангах нэмэлт хөтөлбөр бүхий боловсролын байгууллагад насанд хүрээгүй иргэдийг бэлтгэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2010.12.14 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагааны гэрээ Орос Улстай хамтран ажиллах ажил хэргийн зөвлөл (Монгол Улс), Монгол Улстай хамтран ажиллах ажил хэргийн зөвлөл (Оросын Холбооны Улс) хоорондын харилцан ойлголцлын санамж бичиг 2010.12.14 Москва     Орос хэлээр байгуулсан
Худалдаа, эдийн засаг Монгол-Оросын худалдаа, эдийн засгийн хамтын ажиллагааг 2011-2015 онд хөгжүүлэх хөтөлбөр 2010.12.14 Москва
Найрамдал, хамтын ажиллагаа Монгол-Оросын хамтарсан мэдэгдэл 2011.05.31 Москва
Оюуны өмчийг хамгаалах Хоёр талын цэрэг-техникийн хамтын ажиллагааны явцад оюуны өмчийг харилцан хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2011.05.31 Москва
Хил, хилийн дэглэм “Увс нуурын хотгор” хил дамнасан дархан газар байгуулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2011.05.31 Москва
Төмөр зам Монгол-Зөвлөлтийн хувь нийлүүлсэн “Улаанбаатар төмөр зам” нийгэмлэгийг үүсгэн байгуулах тухай 1949 оны 6 дугаар сарын 6-ны өдрийн БНМАУ-ын Засгийн газар, ЗСБНХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийн протокол 2011.05.31 Москва
Худалдаа, эдийн засаг Нэг улсын иргэд нөгөө улсын нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр 2012.02.17 Москва
Визгүй зорчих Хоёр улсын иргэд харилцан визгүй зорчих нөхцөлийн тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр Улаанбаатар хот 2014.09.03
Реадмисс Хууль бусаар байгаа иргэдийг буцаан шилжүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр Улаанбаатар хот 2014.09.03
Реадмисс Хууль бусаар байгаа иргэдийг буцаан шилжүүлэх тухай
Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг хэрэгжүүлэх журмын тухай гүйцэтгэх протокол
Улаанбаатар хот 2014.09.03
Буцалтгүй тусламж Монгол Улсад цэрэг-техникийн буцалтгүй тусламж үзүүлэх тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2004 оны 3 дугаар сарын 3-ны  өдрийн хэлэлцээрийн үйлчлэлийг сэргээх  тухай Монгол Улсын  Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын  протокол Улаанбаатар хот 2014.09.03
Байгаль орчин Ойг гал түймрээс хамгаалах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр Улаанбаатар хот 2014.09.03
Хөдөлмөр “Нэг улсын иргэд нөгөө улсын нутаг дэвсгэрт түр хугацаагаар хөдөлмөр эрхлэх тухай” Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын хэлэлцээр Улаанбаатар хот 2014.09.03
Хамтын ажиллагаа Монгол-Оросын “Эрдэнэт үйлдвэр” ХХК-ийн үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2003.07.01-ний  хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 2015.06.18
Хамтын ажиллагаа Монгол-Оросын “Монголросцветмет” ХХК-ийн үйл ажиллагааны тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын 2007.04.25-ны хэлэлцээрт нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай Монгол Улсын Засгийн газар, ОХУ-ын Засгийн газар хоорондын протокол 2015.06.18