ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХУРААМЖ

Визийн төрөл, виз үйлдэж олгох хугацаа Хураамжийн хэмжээ
/USD ам.доллар/
Орох-гарах /Entry-exit visa/ ажлын 1-3 өдөр 70.0
Орох-гарах 2 удаагийн виз
/double-entry-exit visa/ ажлын 1-3 өдөр
110.0
6 сарын хугацаатай олон удаагийн виз
/multiple entry-exit visa/ ажлын 1-3 өдөр
170.0
1 жилийн хугацаатай олон удаагийн виз /multiple-entry-exit visa for 1 year/ ажлын 1-3 өдөр 330.0
Дамжин өнгөрөх 1 удаагийн виз /transit visa/ ажлын 1-3 өдөр 50.0
Дамжин өнгөрөх 2 удаагийн виз /double transit visa/ ажлын 1-3 өдөр 100.0
Дамжин өнгөрөх олон удаагийн виз /multiple transit visa/ ажлын 1-3 өдөр 130.0
Сургалтын виз /student visa/ 20.0
Визийн ангилал өөрчлөх
Ажлын 1-3 өдөр
50.0

Үйлчилгээний төрөл, нэр Үйлчилгээний хураамж  
/ОХУ-ын рубль/
Төрсний бүртгэл -
Гэрлэлтийн бүртгэл 300
Буцах үнэмлэх олгох 750
Үндэсний энгийн гадаад паспорт олгох 750
Нотариат, Итгэмжлэл 250
Баримт бичгийг болон баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг  гэрчлэх 250
Баримт бичигт зурсан гарын үсгийн үнэн зөвийг гэрчлэх 200