images

Төрсний бүртгэл

Иргэний бүртгэл

2023-02-13

130

ТӨРСНИЙ БҮРТГЭЛ

Монгол Улсын Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 12 дугаар зүйлийн 12.14-т: “Гадаадад оршин суугаа Монгол Улсын харьяат иргэнээс төрсөн хүүхдийг эцэг, эхийнх нь хүсэлтийг үндэслэн хилийн чанад дахь Монгол Улсын дипломат төлөөлөгчийн болон консулын газар хүүхэд төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгэнэ” гэж заасан. Аль ч улс өөрийн хуульд заасан хугацааны дотор шинэ төрсөн иргэнээ бүртгэдэг. Иймд та бүхэн Монгол Улсынхаа хуулийг хүндэтгэн, шинээр мэндэлсэн хүүхдийн эрх ашгийн төлөө хуульд заасан 30 хоногийн дотор бүртгүүлнэ үү. 

 

Бүрдүүлэх материал:

- Мэдүүлэг, өргөдлийн маягт. Үүнд:

Төрөл

Маягт

Маягт татах

Маягт бөглөх заавар

1.

Мэдүүлгийн маягт

Төрсний гэрчилгээ авах мэдүүлэг

татах

татах

2.

Өргөдлийн маягт

Монгол Улсын гэрлэлтийн гэрчилгээ авсан эцэг, эхээс гаргах өргөдөл

татах

татах

Хүүхдийг эхээр нь овоглоход гаргах өргөдөл

татах

татах

Монгол Улсын гэрлэлтийн гэрчилгээ аваагүй эцэг, эхээс төрсөн хүүхдийг эцгээр нь овоглож бүртгүүлэх

 Эхийн   өргөдөл  

татах

татах

Эцгийн өргөдөл  

татах

татах

 

- ХААТР маягт дээр бүртгүүлсэн иргэн (эцэг, эхийн аль нэг нь) ЕКГазарт өөрийн биеэр ирж гарын үсэг зурах шаардлагатай. 

- Эцэг, эхийн хүчинтэй Монгол Улсын цахим иргэний үнэмлэхийн хуулбар /урд тал, ар тал/, /эцэг эхийн аль нэг нь гадаадын иргэн бол паспортын хуулбар эсхүл гадаад паспортыг орлох бусад бичиг баримт/

- Эцэг, эхийн Монгол Улсын гэрлэлтийн гэрчилгээний хуулбар

- Хүүхэд төрсөн тухай эмнэлгийн байгууллагын магадлагаа

- Хуулинд заасан 30 хоногоос хойш бүртгэл хийлгэх тохиолдолд “Хүүхэд эрүүл саруул бойжиж буй болон вакцинд цаг тухай бүрт хамрагдаж буй” эмнэлгийн магадлагаа, тодорхойлолт
-Үйлчилгээний хураамж: 10 ам.доллартой тэнцэх валют


Хүүхэд төрүүлэх гэж буй гэр бүлийн анхааралд:

Монгол Улсын “Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль”, “Иргэний улсын бүртгэл хөтлөх журам” шинэчлэгдэн батлагдаж, 2018 оны 11 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс эхлэн мөрдөгдөж эхэлсэн. Шинэчлэн батлагдсан журмын дагуу хуульд заасан хугацаанд буюу төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлээгүй хүүхдийн төрснийг бүртгүүлэхэд холбогдох баримт бичгээс гадна “Төрөлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа”-г бүрдүүлэх шаардлагатай болсон. Мөн “Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хууль”-ийг зөрчсөн бол “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн 15.24 дүгээр зүйлд заасны дагуу зөрчил гаргагчид шийтгэл оногдуулсан хяналтын улсын байцаагчийн шийдвэрийг баримтад хавсаргана гэж заажээ. Иймд Иргэд Та бүхэн аливаа бүртгэлийг хуулийн хугацаанд /30 хоногийн дотор/ бүртгүүлж байхад анхаарна уу.

- Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг бүртгүүлэхэд Монгол Улсын иргэнээр төрсний бүртгэлд бүртгүүлэх тухай эцэг, эх харилцан тохиролцож тус тусдаа гаргасан өргөдлийг үндэслэн Иргэний улсын бүртгэлийн тухай хуулийн 6.1-д заасны дагуу хүүхэд төрснөөс хойш 30 хоногийн дотор бүртгүүлж болно.
- Эцэг, эхийн хэн нэг нь Монгол Улсын иргэн, нөгөө нь гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүн бол тэдний дундаас гадаад улсын нутаг дэвсгэрт төрсөн хүүхдийг хуулинд заасан 30 хоногийн хугацаанд төрсний бүртгэлд бүртгүүлээгүй тохиолдолд тухайн улсын иргэний харьяалал аваагүйг нотолсон эрх бүхий байгууллагын тодорхойлолтыг хавсаргана.

- Гадаад паспорт болон хүчингүй иргэний үнэмлэхийг үндэслэн төрөлт бүртгэх боломжгүй. Урьд өмнө иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдаагүй, цахим иргэний үнэмлэхээ аваагүй, цахим иргэний үнэмлэхийн хүчинтэй хугацаа дууссан иргэд ЕКГ-т заавал өөрийн биеэр ирж иргэний шинэчилсэн бүртгэлд хамрагдах шаардлагатай. Иргэний шинэчилсэн бүртгэлийн материалыг үндэслэн төрөлт бүртгэл хийх боломжтой.
- Гадаад улсын гэрлэлтийн бүртгэл нь Монгол Улсын гэрлэлтийн бүртгэлд ордоггүй тул тус бүртгэлийг үндэслэн төрөлт бүртгэлийн мэдээлэлд гэрлэлтээ бүртгүүлсэн гэж бүртгэх боломжгүй.

- Хэрэв хүүхдийн эцэг, эх Монгол Улсад гэрлэлтээ бүртгүүлж, баталгаажуулаагүй, эсхүл хүүхдийн эцгийг тогтоосон эрх бүхий байгууллагын шийдвэргүй бол хүүхдийг эхээр овоглон бүртгэдэг журамтай. Энэ тохиолдолд хүүхдийн эцэг тогтоох асуудал гардаг бөгөөд эцэг, эхийн тус тусдаа гаргасан өргөдлийг үндэслэн хүүхдийг эхээр нь эсхүл эцгээр нь овоглохыг шийдвэрлэдэг.

 

Эцэг, эхийн гарын үсэг зурсан ХААТР маягтыг ЕКГ баталгаажуулан Улсын бүртгэлийн ерөнхий газарт илгээснээр хүүхдийн төрсний бүртгэл албан ёсоор бүртгэлийн мэдээллийн санд орж, Монгол Улсад баталгаажна.