images

БАРИМТ БИЧГИЙН ХУУЛБАР БАТАЛГААЖУУЛАХ

Нотариатын үйлчилгээ

2023-04-04

138

БАРИМТ БИЧГИЙН ХУУЛБАР БАТАЛГААЖУУЛАХ

Ерөнхий консулын газар доорх баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг гэрчилнэ.
Үүнд:


1. Иргэний үнэмлэх,
2. Төрсний гэрчилгээ,
3. Гэрлэлтийн гэрчилгээ,
4. Боловсролын диплом,
5. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээ
 

Баримт бичгийн хуулбарын үнэн зөвийг түүний эх хувьтай нь тулгасны үндсэн дээр гэрчилдэг учраас та эх хувийг авчрах хэрэгтэй.

Үйлчилгээний хураамж: 5 ам.доллартой тэнцэх валют