images

Нас барсны бүртгэл хийлгэх

Иргэний бүртгэл

2023-04-04

54

ЕКГ нь Иргэний бүртгэлийн тухай хуулийн 19 дүгээр зүйлд заасан журмын дагуу дараах баримт бичгийн аль нэгийг үндэслэн нас барсныг бүртгэж, гэрчилгээ олгоно. 
Үүнд:

  1. Нас барсан тухай эмнэлгийн магадлагаанас барагчийг оршуулсан тухай тодорхойлолт,
  2. Тухайн иргэнийг нас барсныг зарласан тухай шүүхийн шийдвэртүүний хуулбар,
  3. Нас барсан шалтгааны талаар гарсан шүүх эмнэлгийн дүгнэлт.

Нас барсан иргэний төрсний гэрчилгээ, иргэний цахим үнэмлэх болон гадаад паспортын хуулбарыг ирүүлэх шаардлагатай.